ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\integral{\fraction{1}{5 \exponential{x}{2} - 2 x + 1}}{x} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์