Skip to main content
$\fraction{9}{36} * \squareroot{34} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{4}\sqrt{34}
ทำเศษส่วน \frac{9}{36} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 9