ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

แชร์

\frac{7}{12}\times 0.025+\frac{24.5}{50}\times 0.025+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำเศษส่วน \frac{28}{48} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{7}{12}\times \frac{1}{40}+\frac{24.5}{50}\times 0.025+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.025 เป็นเศษส่วน \frac{25}{1000} ทำเศษส่วน \frac{25}{1000} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 25
\frac{7\times 1}{12\times 40}+\frac{24.5}{50}\times 0.025+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
คูณ \frac{7}{12} ด้วย \frac{1}{40} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{7}{480}+\frac{24.5}{50}\times 0.025+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{7\times 1}{12\times 40}
\frac{7}{480}+\frac{245}{500}\times 0.025+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ขยาย \frac{24.5}{50} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\frac{7}{480}+\frac{49}{100}\times 0.025+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำเศษส่วน \frac{245}{500} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{7}{480}+\frac{49}{100}\times \frac{1}{40}+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.025 เป็นเศษส่วน \frac{25}{1000} ทำเศษส่วน \frac{25}{1000} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 25
\frac{7}{480}+\frac{49\times 1}{100\times 40}+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
คูณ \frac{49}{100} ด้วย \frac{1}{40} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{7}{480}+\frac{49}{4000}+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{49\times 1}{100\times 40}
\frac{175}{12000}+\frac{147}{12000}+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 480 และ 4000 เป็น 12000 แปลง \frac{7}{480} และ \frac{49}{4000} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 12000
\frac{175+147}{12000}+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
เนื่องจาก \frac{175}{12000} และ \frac{147}{12000} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{322}{12000}+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
เพิ่ม 175 และ 147 เพื่อให้ได้รับ 322
\frac{161}{6000}+\frac{x}{48+52}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำเศษส่วน \frac{322}{12000} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{161}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
เพิ่ม 48 และ 52 เพื่อให้ได้รับ 100
\frac{161}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{4}{5}\times 0.15+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำเศษส่วน \frac{8}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{161}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{4}{5}\times \frac{3}{20}+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.15 เป็นเศษส่วน \frac{15}{100} ทำเศษส่วน \frac{15}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{161}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{4\times 3}{5\times 20}+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
คูณ \frac{4}{5} ด้วย \frac{3}{20} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{161}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{12}{100}+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{4\times 3}{5\times 20}
\frac{161}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{3}{25}+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ทำเศษส่วน \frac{12}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{161}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{720}{6000}+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 6000 และ 25 เป็น 6000 แปลง \frac{161}{6000} และ \frac{3}{25} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 6000
\frac{161+720}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
เนื่องจาก \frac{161}{6000} และ \frac{720}{6000} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{881}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{12}{30}\times 0.75>0.5
เพิ่ม 161 และ 720 เพื่อให้ได้รับ 881
\frac{881}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{2}{5}\times 0.75>0.5
ทำเศษส่วน \frac{12}{30} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 6
\frac{881}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{2}{5}\times \frac{3}{4}>0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.75 เป็นเศษส่วน \frac{75}{100} ทำเศษส่วน \frac{75}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 25
\frac{881}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{2\times 3}{5\times 4}>0.5
คูณ \frac{2}{5} ด้วย \frac{3}{4} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{881}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{6}{20}>0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{2\times 3}{5\times 4}
\frac{881}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{3}{10}>0.5
ทำเศษส่วน \frac{6}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{881}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05+\frac{1800}{6000}>0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 6000 และ 10 เป็น 6000 แปลง \frac{881}{6000} และ \frac{3}{10} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 6000
\frac{881+1800}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05>0.5
เนื่องจาก \frac{881}{6000} และ \frac{1800}{6000} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{2681}{6000}+\frac{x}{100}\times 0.05>0.5
เพิ่ม 881 และ 1800 เพื่อให้ได้รับ 2681
\frac{x}{100}\times 0.05>0.5-\frac{2681}{6000}
ลบ \frac{2681}{6000} จากทั้งสองด้าน
\frac{x}{100}\times 0.05>\frac{1}{2}-\frac{2681}{6000}
แปลงเลขฐานสิบ 0.5 เป็นเศษส่วน \frac{5}{10} ทำเศษส่วน \frac{5}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{x}{100}\times 0.05>\frac{3000}{6000}-\frac{2681}{6000}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 6000 เป็น 6000 แปลง \frac{1}{2} และ \frac{2681}{6000} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 6000
\frac{x}{100}\times 0.05>\frac{3000-2681}{6000}
เนื่องจาก \frac{3000}{6000} และ \frac{2681}{6000} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{x}{100}\times 0.05>\frac{319}{6000}
ลบ 2681 จาก 3000 เพื่อรับ 319
\frac{x}{100}>\frac{\frac{319}{6000}}{0.05}
หารทั้งสองข้างด้วย 0.05 เนื่องจาก 0.05 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
\frac{x}{100}>\frac{319}{6000\times 0.05}
แสดง \frac{\frac{319}{6000}}{0.05} เป็นเศษส่วนเดียวกัน
\frac{x}{100}>\frac{319}{300}
คูณ 6000 และ 0.05 เพื่อรับ 300
x>\frac{319}{300}\times 100
คูณทั้งสองข้างด้วย 100 เนื่องจาก 100 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x>\frac{319\times 100}{300}
แสดง \frac{319}{300}\times 100 เป็นเศษส่วนเดียวกัน
x>\frac{31900}{300}
คูณ 319 และ 100 เพื่อรับ 31900
x>\frac{319}{3}
ทำเศษส่วน \frac{31900}{300} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 100