ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{1}{2}x\times 2x+2xx=2\times 51
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 2x ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,x
xx+2xx=2\times 51
ตัด 2 และ 2
x^{2}+2xx=2\times 51
คูณ x และ x เพื่อรับ x^{2}
x^{2}+2x^{2}=2\times 51
คูณ x และ x เพื่อรับ x^{2}
3x^{2}=2\times 51
รวม x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ 3x^{2}
3x^{2}=102
คูณ 2 และ 51 เพื่อรับ 102
x^{2}=\frac{102}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
x^{2}=34
หาร 102 ด้วย 3 เพื่อรับ 34
x=\sqrt{34} x=-\sqrt{34}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
\frac{1}{2}x\times 2x+2xx=2\times 51
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 0 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 2x ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,x
xx+2xx=2\times 51
ตัด 2 และ 2
x^{2}+2xx=2\times 51
คูณ x และ x เพื่อรับ x^{2}
x^{2}+2x^{2}=2\times 51
คูณ x และ x เพื่อรับ x^{2}
3x^{2}=2\times 51
รวม x^{2} และ 2x^{2} เพื่อให้ได้รับ 3x^{2}
3x^{2}=102
คูณ 2 และ 51 เพื่อรับ 102
3x^{2}-102=0
ลบ 102 จากทั้งสองด้าน
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\times 3\left(-102\right)}}{2\times 3}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 3 แทน a, 0 แทน b และ -102 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{0±\sqrt{-4\times 3\left(-102\right)}}{2\times 3}
ยกกำลังสอง 0
x=\frac{0±\sqrt{-12\left(-102\right)}}{2\times 3}
คูณ -4 ด้วย 3
x=\frac{0±\sqrt{1224}}{2\times 3}
คูณ -12 ด้วย -102
x=\frac{0±6\sqrt{34}}{2\times 3}
หารากที่สองของ 1224
x=\frac{0±6\sqrt{34}}{6}
คูณ 2 ด้วย 3
x=\sqrt{34}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{0±6\sqrt{34}}{6} เมื่อ ± เป็นบวก
x=-\sqrt{34}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{0±6\sqrt{34}}{6} เมื่อ ± เป็นลบ
x=\sqrt{34} x=-\sqrt{34}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว