Skip to main content
$\fraction{x - 3}{\exponential{x}{2} - 4} - \fraction{5}{x + 2} $
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{x-3}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\frac{5}{x+2}
แยกตัวประกอบ x^{2}-4
\frac{x-3}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\frac{5\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ \left(x-2\right)\left(x+2\right) และ x+2 คือ \left(x-2\right)\left(x+2\right) คูณ \frac{5}{x+2} ด้วย \frac{x-2}{x-2}
\frac{x-3-5\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
เนื่องจาก \frac{x-3}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)} และ \frac{5\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{x-3-5x+10}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
ทำการคูณใน x-3-5\left(x-2\right)
\frac{-4x+7}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน x-3-5x+10
\frac{-4x+7}{x^{2}-4}
ขยาย \left(x-2\right)\left(x+2\right)
\frac{x-3}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\frac{5}{x+2}
แยกตัวประกอบ x^{2}-4
\frac{x-3}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}-\frac{5\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ \left(x-2\right)\left(x+2\right) และ x+2 คือ \left(x-2\right)\left(x+2\right) คูณ \frac{5}{x+2} ด้วย \frac{x-2}{x-2}
\frac{x-3-5\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
เนื่องจาก \frac{x-3}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)} และ \frac{5\left(x-2\right)}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{x-3-5x+10}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
ทำการคูณใน x-3-5\left(x-2\right)
\frac{-4x+7}{\left(x-2\right)\left(x+2\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน x-3-5x+10
\frac{-4x+7}{x^{2}-4}
ขยาย \left(x-2\right)\left(x+2\right)