Skip to main content
$\fraction{x}{12} + \fraction{x}{20} - \fraction{x}{10} = 1 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x+3x-6x=60
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 60 ตัวคูณร่วมน้อยของ 12,20,10
8x-6x=60
รวม 5x และ 3x เพื่อให้ได้รับ 8x
2x=60
รวม 8x และ -6x เพื่อให้ได้รับ 2x
x=\frac{60}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x=30
หาร 60 ด้วย 2 เพื่อรับ 30