ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า u
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(u-3\right)\left(u+2\right)+\left(u-4\right)\left(u-3\right)\left(-1\right)=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ตัวแปร u ไม่สามารถเท่ากับค่า 3,4 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย \left(u-4\right)\left(u-3\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ u-4,u-3
u^{2}-u-6+\left(u-4\right)\left(u-3\right)\left(-1\right)=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u-3 ด้วย u+2 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
u^{2}-u-6+\left(u^{2}-7u+12\right)\left(-1\right)=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u-4 ด้วย u-3 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
u^{2}-u-6-u^{2}+7u-12=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u^{2}-7u+12 ด้วย -1
-u-6+7u-12=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
รวม u^{2} และ -u^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
6u-6-12=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
รวม -u และ 7u เพื่อให้ได้รับ 6u
6u-18=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ลบ 12 จาก -6 เพื่อรับ -18
6u-18=u^{2}-3u-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u-4 ด้วย u+1 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
6u-18-u^{2}=-3u-4
ลบ u^{2} จากทั้งสองด้าน
6u-18-u^{2}+3u=-4
เพิ่ม 3u ไปทั้งสองด้าน
9u-18-u^{2}=-4
รวม 6u และ 3u เพื่อให้ได้รับ 9u
9u-18-u^{2}+4=0
เพิ่ม 4 ไปทั้งสองด้าน
9u-14-u^{2}=0
เพิ่ม -18 และ 4 เพื่อให้ได้รับ -14
-u^{2}+9u-14=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
u=\frac{-9±\sqrt{9^{2}-4\left(-1\right)\left(-14\right)}}{2\left(-1\right)}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ -1 แทน a, 9 แทน b และ -14 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
u=\frac{-9±\sqrt{81-4\left(-1\right)\left(-14\right)}}{2\left(-1\right)}
ยกกำลังสอง 9
u=\frac{-9±\sqrt{81+4\left(-14\right)}}{2\left(-1\right)}
คูณ -4 ด้วย -1
u=\frac{-9±\sqrt{81-56}}{2\left(-1\right)}
คูณ 4 ด้วย -14
u=\frac{-9±\sqrt{25}}{2\left(-1\right)}
เพิ่ม 81 ไปยัง -56
u=\frac{-9±5}{2\left(-1\right)}
หารากที่สองของ 25
u=\frac{-9±5}{-2}
คูณ 2 ด้วย -1
u=-\frac{4}{-2}
ตอนนี้ แก้สมการ u=\frac{-9±5}{-2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -9 ไปยัง 5
u=2
หาร -4 ด้วย -2
u=-\frac{14}{-2}
ตอนนี้ แก้สมการ u=\frac{-9±5}{-2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 5 จาก -9
u=7
หาร -14 ด้วย -2
u=2 u=7
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
\left(u-3\right)\left(u+2\right)+\left(u-4\right)\left(u-3\right)\left(-1\right)=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ตัวแปร u ไม่สามารถเท่ากับค่า 3,4 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย \left(u-4\right)\left(u-3\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ u-4,u-3
u^{2}-u-6+\left(u-4\right)\left(u-3\right)\left(-1\right)=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u-3 ด้วย u+2 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
u^{2}-u-6+\left(u^{2}-7u+12\right)\left(-1\right)=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u-4 ด้วย u-3 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
u^{2}-u-6-u^{2}+7u-12=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u^{2}-7u+12 ด้วย -1
-u-6+7u-12=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
รวม u^{2} และ -u^{2} เพื่อให้ได้รับ 0
6u-6-12=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
รวม -u และ 7u เพื่อให้ได้รับ 6u
6u-18=\left(u-4\right)\left(u+1\right)
ลบ 12 จาก -6 เพื่อรับ -18
6u-18=u^{2}-3u-4
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ u-4 ด้วย u+1 และรวมพจน์ที่เหมือนกัน
6u-18-u^{2}=-3u-4
ลบ u^{2} จากทั้งสองด้าน
6u-18-u^{2}+3u=-4
เพิ่ม 3u ไปทั้งสองด้าน
9u-18-u^{2}=-4
รวม 6u และ 3u เพื่อให้ได้รับ 9u
9u-u^{2}=-4+18
เพิ่ม 18 ไปทั้งสองด้าน
9u-u^{2}=14
เพิ่ม -4 และ 18 เพื่อให้ได้รับ 14
-u^{2}+9u=14
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
\frac{-u^{2}+9u}{-1}=\frac{14}{-1}
หารทั้งสองข้างด้วย -1
u^{2}+\frac{9}{-1}u=\frac{14}{-1}
หารด้วย -1 เลิกทำการคูณด้วย -1
u^{2}-9u=\frac{14}{-1}
หาร 9 ด้วย -1
u^{2}-9u=-14
หาร 14 ด้วย -1
u^{2}-9u+\left(-\frac{9}{2}\right)^{2}=-14+\left(-\frac{9}{2}\right)^{2}
หาร -9 สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ -\frac{9}{2} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ -\frac{9}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
u^{2}-9u+\frac{81}{4}=-14+\frac{81}{4}
ยกกำลังสอง -\frac{9}{2} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
u^{2}-9u+\frac{81}{4}=\frac{25}{4}
เพิ่ม -14 ไปยัง \frac{81}{4}
\left(u-\frac{9}{2}\right)^{2}=\frac{25}{4}
ตัวประกอบ u^{2}-9u+\frac{81}{4} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(u-\frac{9}{2}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{25}{4}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
u-\frac{9}{2}=\frac{5}{2} u-\frac{9}{2}=-\frac{5}{2}
ทำให้ง่ายขึ้น
u=7 u=2
เพิ่ม \frac{9}{2} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ