ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\times 9-27=-3x\left(x-3\right)
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับค่า 0,3 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย x\left(x-3\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ x-3,x\left(x-3\right)
x\times 9-27=-3x^{2}+9x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -3x ด้วย x-3
x\times 9-27+3x^{2}=9x
เพิ่ม 3x^{2} ไปทั้งสองด้าน
x\times 9-27+3x^{2}-9x=0
ลบ 9x จากทั้งสองด้าน
-27+3x^{2}=0
รวม x\times 9 และ -9x เพื่อให้ได้รับ 0
-9+x^{2}=0
หารทั้งสองข้างด้วย 3
\left(x-3\right)\left(x+3\right)=0
พิจารณา -9+x^{2} เขียน -9+x^{2} ใหม่เป็น x^{2}-3^{2} ผลต่างของกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบได้โดยใช้กฎ: a^{2}-b^{2}=\left(a-b\right)\left(a+b\right)
x=3 x=-3
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x-3=0 และ x+3=0
x=-3
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 3
x\times 9-27=-3x\left(x-3\right)
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับค่า 0,3 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย x\left(x-3\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ x-3,x\left(x-3\right)
x\times 9-27=-3x^{2}+9x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -3x ด้วย x-3
x\times 9-27+3x^{2}=9x
เพิ่ม 3x^{2} ไปทั้งสองด้าน
x\times 9-27+3x^{2}-9x=0
ลบ 9x จากทั้งสองด้าน
-27+3x^{2}=0
รวม x\times 9 และ -9x เพื่อให้ได้รับ 0
3x^{2}=27
เพิ่ม 27 ไปทั้งสองด้าน สิ่งใดบวกกับศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเอง
x^{2}=\frac{27}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
x^{2}=9
หาร 27 ด้วย 3 เพื่อรับ 9
x=3 x=-3
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x=-3
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 3
x\times 9-27=-3x\left(x-3\right)
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับค่า 0,3 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย x\left(x-3\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ x-3,x\left(x-3\right)
x\times 9-27=-3x^{2}+9x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -3x ด้วย x-3
x\times 9-27+3x^{2}=9x
เพิ่ม 3x^{2} ไปทั้งสองด้าน
x\times 9-27+3x^{2}-9x=0
ลบ 9x จากทั้งสองด้าน
-27+3x^{2}=0
รวม x\times 9 และ -9x เพื่อให้ได้รับ 0
3x^{2}-27=0
สมการกำลังสองเช่นแบบนี้ ที่มีพจน์ x^{2} แต่ไม่ใช่พจน์ x จะยังคงสามารถหาค่าได้โดยใช้สูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} เมื่อปรากฏอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\times 3\left(-27\right)}}{2\times 3}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 3 แทน a, 0 แทน b และ -27 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{0±\sqrt{-4\times 3\left(-27\right)}}{2\times 3}
ยกกำลังสอง 0
x=\frac{0±\sqrt{-12\left(-27\right)}}{2\times 3}
คูณ -4 ด้วย 3
x=\frac{0±\sqrt{324}}{2\times 3}
คูณ -12 ด้วย -27
x=\frac{0±18}{2\times 3}
หารากที่สองของ 324
x=\frac{0±18}{6}
คูณ 2 ด้วย 3
x=3
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{0±18}{6} เมื่อ ± เป็นบวก หาร 18 ด้วย 6
x=-3
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{0±18}{6} เมื่อ ± เป็นลบ หาร -18 ด้วย 6
x=3 x=-3
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
x=-3
ตัวแปร x ไม่สามารถเท่ากับ 3