Skip to main content
$\fraction{5 x + 4}{2} = 2 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x+4=2\times 2
คูณทั้งสองข้างด้วย 2
5x+4=4
คูณ 2 และ 2 เพื่อรับ 4
5x=4-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
5x=0
ลบ 4 จาก 4 เพื่อรับ 0
x=0
ผลคูณของสองจำนวนจะเท่ากับ 0 ถ้าอย่างน้อยจำนวนหนึ่งเป็น 0 เนื่องจาก 5 ไม่เท่ากับ 0 x ต้องเท่ากับ 0