ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\left(\frac{5}{3}x+2\right)=0
แยกตัวประกอบ x
x=0 x=-\frac{6}{5}
เมื่อต้องการค้นหาผลเฉลยสมการ ให้แก้ x=0 และ \frac{5x}{3}+2=0
\frac{5}{3}x^{2}+2x=0
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-2±\sqrt{2^{2}}}{2\times \frac{5}{3}}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ \frac{5}{3} แทน a, 2 แทน b และ 0 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{-2±2}{2\times \frac{5}{3}}
หารากที่สองของ 2^{2}
x=\frac{-2±2}{\frac{10}{3}}
คูณ 2 ด้วย \frac{5}{3}
x=\frac{0}{\frac{10}{3}}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-2±2}{\frac{10}{3}} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม -2 ไปยัง 2
x=0
หาร 0 ด้วย \frac{10}{3} โดยคูณ 0 ด้วยส่วนกลับของ \frac{10}{3}
x=-\frac{4}{\frac{10}{3}}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{-2±2}{\frac{10}{3}} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ 2 จาก -2
x=-\frac{6}{5}
หาร -4 ด้วย \frac{10}{3} โดยคูณ -4 ด้วยส่วนกลับของ \frac{10}{3}
x=0 x=-\frac{6}{5}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว
\frac{5}{3}x^{2}+2x=0
สมการกำลังสองเช่นนี้จะสามารถหาค่าได้ ด้วยการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ในการทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ขั้นแรกสมการต้องอยู่ในรูปแบบ x^{2}+bx=c
\frac{\frac{5}{3}x^{2}+2x}{\frac{5}{3}}=\frac{0}{\frac{5}{3}}
หารทั้งสองข้างของสมการด้วย \frac{5}{3} ซึ่งเหมือนกับการคูณทั้งสองข้างด้วยส่วนกลับของเศษส่วน
x^{2}+\frac{2}{\frac{5}{3}}x=\frac{0}{\frac{5}{3}}
หารด้วย \frac{5}{3} เลิกทำการคูณด้วย \frac{5}{3}
x^{2}+\frac{6}{5}x=\frac{0}{\frac{5}{3}}
หาร 2 ด้วย \frac{5}{3} โดยคูณ 2 ด้วยส่วนกลับของ \frac{5}{3}
x^{2}+\frac{6}{5}x=0
หาร 0 ด้วย \frac{5}{3} โดยคูณ 0 ด้วยส่วนกลับของ \frac{5}{3}
x^{2}+\frac{6}{5}x+\left(\frac{3}{5}\right)^{2}=\left(\frac{3}{5}\right)^{2}
หาร \frac{6}{5} สัมประสิทธิ์ของพจน์ x ด้วย 2 เพื่อรับ \frac{3}{5} จากนั้นเพิ่มกำลังสองของ \frac{3}{5} ไปยังทั้งสองข้างของสมการ ขั้นตอนนี้จะทำให้ด้านซ้ายของสมการเป็นกำลังสองสมบูรณ์
x^{2}+\frac{6}{5}x+\frac{9}{25}=\frac{9}{25}
ยกกำลังสอง \frac{3}{5} โดยยกกำลังสองทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วน
\left(x+\frac{3}{5}\right)^{2}=\frac{9}{25}
ตัวประกอบ x^{2}+\frac{6}{5}x+\frac{9}{25} โดยทั่วไป เมื่อ x^{2}+bx+c เป็นกำลังสองสมบูรณ์ จะสามารถแยกตัวประกอบเป็น \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2} ได้เสมอ
\sqrt{\left(x+\frac{3}{5}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{9}{25}}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
x+\frac{3}{5}=\frac{3}{5} x+\frac{3}{5}=-\frac{3}{5}
ทำให้ง่ายขึ้น
x=0 x=-\frac{6}{5}
ลบ \frac{3}{5} จากทั้งสองข้างของสมการ