ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3}{b-2}
แยกตัวประกอบ b^{2}-7b+10
\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ \left(b-5\right)\left(b-2\right) และ b-2 คือ \left(b-5\right)\left(b-2\right) คูณ \frac{3}{b-2} ด้วย \frac{b-5}{b-5}
\frac{3b-39-3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
เนื่องจาก \frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} และ \frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{3b-39-3b+15}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
ทำการคูณใน 3b-39-3\left(b-5\right)
\frac{-24}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน 3b-39-3b+15
\frac{-24}{b^{2}-7b+10}
ขยาย \left(b-5\right)\left(b-2\right)
\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3}{b-2}
แยกตัวประกอบ b^{2}-7b+10
\frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}-\frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ \left(b-5\right)\left(b-2\right) และ b-2 คือ \left(b-5\right)\left(b-2\right) คูณ \frac{3}{b-2} ด้วย \frac{b-5}{b-5}
\frac{3b-39-3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
เนื่องจาก \frac{3b-39}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} และ \frac{3\left(b-5\right)}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{3b-39-3b+15}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
ทำการคูณใน 3b-39-3\left(b-5\right)
\frac{-24}{\left(b-5\right)\left(b-2\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน 3b-39-3b+15
\frac{-24}{b^{2}-7b+10}
ขยาย \left(b-5\right)\left(b-2\right)