ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2\left(y-3\right)}{\left(y-3\right)\left(y+3\right)}-\frac{y}{y-1}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบใน \frac{2y-6}{y^{2}-9}
\frac{2}{y+3}-\frac{y}{y-1}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
ตัด y-3 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{2\left(y-1\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}-\frac{y\left(y+3\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ y+3 และ y-1 คือ \left(y-1\right)\left(y+3\right) คูณ \frac{2}{y+3} ด้วย \frac{y-1}{y-1} คูณ \frac{y}{y-1} ด้วย \frac{y+3}{y+3}
\frac{2\left(y-1\right)-y\left(y+3\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
เนื่องจาก \frac{2\left(y-1\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} และ \frac{y\left(y+3\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{2y-2-y^{2}-3y}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
ทำการคูณใน 2\left(y-1\right)-y\left(y+3\right)
\frac{-y-2-y^{2}}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน 2y-2-y^{2}-3y
\frac{-y-2-y^{2}}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}
แยกตัวประกอบ y^{2}+2y-3
\frac{-y-2-y^{2}+y^{2}+2}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}
เนื่องจาก \frac{-y-2-y^{2}}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} และ \frac{y^{2}+2}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{-y}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน -y-2-y^{2}+y^{2}+2
\frac{-y}{y^{2}+2y-3}
ขยาย \left(y-1\right)\left(y+3\right)
\frac{2\left(y-3\right)}{\left(y-3\right)\left(y+3\right)}-\frac{y}{y-1}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
แยกตัวประกอบนิพจน์ที่ยังไม่ได้แยกตัวประกอบใน \frac{2y-6}{y^{2}-9}
\frac{2}{y+3}-\frac{y}{y-1}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
ตัด y-3 ออกจากทั้งตัวเศษและตัวส่วน
\frac{2\left(y-1\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}-\frac{y\left(y+3\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ y+3 และ y-1 คือ \left(y-1\right)\left(y+3\right) คูณ \frac{2}{y+3} ด้วย \frac{y-1}{y-1} คูณ \frac{y}{y-1} ด้วย \frac{y+3}{y+3}
\frac{2\left(y-1\right)-y\left(y+3\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
เนื่องจาก \frac{2\left(y-1\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} และ \frac{y\left(y+3\right)}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{2y-2-y^{2}-3y}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
ทำการคูณใน 2\left(y-1\right)-y\left(y+3\right)
\frac{-y-2-y^{2}}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{y^{2}+2y-3}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน 2y-2-y^{2}-3y
\frac{-y-2-y^{2}}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}+\frac{y^{2}+2}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}
แยกตัวประกอบ y^{2}+2y-3
\frac{-y-2-y^{2}+y^{2}+2}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}
เนื่องจาก \frac{-y-2-y^{2}}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} และ \frac{y^{2}+2}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{-y}{\left(y-1\right)\left(y+3\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน -y-2-y^{2}+y^{2}+2
\frac{-y}{y^{2}+2y-3}
ขยาย \left(y-1\right)\left(y+3\right)