Skip to main content
$\fraction{2}{3 - 1} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{2}{2}
ลบ 1 จาก 3 เพื่อรับ 2
1
หาร 2 ด้วย 2 เพื่อรับ 1