ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า b
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

bx+\frac{1}{3}=\frac{2}{3}-5x
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
bx=\frac{2}{3}-5x-\frac{1}{3}
ลบ \frac{1}{3} จากทั้งสองด้าน
bx=\frac{1}{3}-5x
ลบ \frac{1}{3} จาก \frac{2}{3} เพื่อรับ \frac{1}{3}
xb=\frac{1}{3}-5x
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{xb}{x}=\frac{\frac{1}{3}-5x}{x}
หารทั้งสองข้างด้วย x
b=\frac{\frac{1}{3}-5x}{x}
หารด้วย x เลิกทำการคูณด้วย x
b=-5+\frac{1}{3x}
หาร \frac{1}{3}-5x ด้วย x
\frac{2}{3}-5x-bx=\frac{1}{3}
ลบ bx จากทั้งสองด้าน
-5x-bx=\frac{1}{3}-\frac{2}{3}
ลบ \frac{2}{3} จากทั้งสองด้าน
-5x-bx=-\frac{1}{3}
ลบ \frac{2}{3} จาก \frac{1}{3} เพื่อรับ -\frac{1}{3}
\left(-5-b\right)x=-\frac{1}{3}
รวมทั้งหมดพจน์ที่มี x
\left(-b-5\right)x=-\frac{1}{3}
สมการอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
\frac{\left(-b-5\right)x}{-b-5}=-\frac{\frac{1}{3}}{-b-5}
หารทั้งสองข้างด้วย -5-b
x=-\frac{\frac{1}{3}}{-b-5}
หารด้วย -5-b เลิกทำการคูณด้วย -5-b
x=\frac{1}{3\left(b+5\right)}
หาร -\frac{1}{3} ด้วย -5-b