Skip to main content
$\fraction{-4 + \squareroot{52}}{3} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{-4+2\sqrt{13}}{3}
แยกตัวประกอบ 52=2^{2}\times 13 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{2^{2}\times 13} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{2^{2}}\sqrt{13} หารากที่สองของ 2^{2}