ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\frac{8}{35}+\frac{105}{70}-\frac{66}{70}+\frac{3}{14}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 35 เป็น 70 แปลง \frac{3}{2} และ \frac{33}{35} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 70
\left(\frac{8}{35}+\frac{105-66}{70}+\frac{3}{14}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เนื่องจาก \frac{105}{70} และ \frac{66}{70} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\left(\frac{8}{35}+\frac{39}{70}+\frac{3}{14}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ลบ 66 จาก 105 เพื่อรับ 39
\left(\frac{8}{35}+\frac{39}{70}+\frac{15}{70}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 70 และ 14 เป็น 70 แปลง \frac{39}{70} และ \frac{3}{14} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 70
\left(\frac{8}{35}+\frac{39+15}{70}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เนื่องจาก \frac{39}{70} และ \frac{15}{70} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\left(\frac{8}{35}+\frac{54}{70}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เพิ่ม 39 และ 15 เพื่อให้ได้รับ 54
\left(\frac{8}{35}+\frac{27}{35}-\frac{2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ทำเศษส่วน \frac{54}{70} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\left(\frac{8}{35}+\frac{27-2}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เนื่องจาก \frac{27}{35} และ \frac{2}{35} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\left(\frac{8}{35}+\frac{25}{35}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ลบ 2 จาก 27 เพื่อรับ 25
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(2-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ทำเศษส่วน \frac{25}{35} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{14}{7}-\frac{12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
แปลง 2 เป็นเศษส่วน \frac{14}{7}
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{14-12}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เนื่องจาก \frac{14}{7} และ \frac{12}{7} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{2}{7}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ลบ 12 จาก 14 เพื่อรับ 2
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\left(\frac{4}{14}+\frac{5}{14}\right)\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 7 และ 14 เป็น 14 แปลง \frac{2}{7} และ \frac{5}{14} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 14
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\frac{4+5}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เนื่องจาก \frac{4}{14} และ \frac{5}{14} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\left(\frac{8}{35}+\frac{5}{7}-\frac{9}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เพิ่ม 4 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 9
\left(\frac{8}{35}+\frac{10}{14}-\frac{9}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 7 และ 14 เป็น 14 แปลง \frac{5}{7} และ \frac{9}{14} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 14
\left(\frac{8}{35}+\frac{10-9}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
เนื่องจาก \frac{10}{14} และ \frac{9}{14} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\left(\frac{8}{35}+\frac{1}{14}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ลบ 9 จาก 10 เพื่อรับ 1
\left(\frac{16}{70}+\frac{5}{70}\right)\times \frac{3\times 3+1}{3}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 35 และ 14 เป็น 70 แปลง \frac{8}{35} และ \frac{1}{14} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 70
\frac{16+5}{70}\times \frac{3\times 3+1}{3}
เนื่องจาก \frac{16}{70} และ \frac{5}{70} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{21}{70}\times \frac{3\times 3+1}{3}
เพิ่ม 16 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 21
\frac{3}{10}\times \frac{3\times 3+1}{3}
ทำเศษส่วน \frac{21}{70} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 7
\frac{3}{10}\times \frac{9+1}{3}
คูณ 3 และ 3 เพื่อรับ 9
\frac{3}{10}\times \frac{10}{3}
เพิ่ม 9 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 10
1
ตัด \frac{3}{10} และส่วนกลับของเลขนั้น \frac{10}{3}