ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\exponential{x}{3} + \exponential{x}{2} - x - 2 $
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x^{3-1}+2x^{2-1}-x^{1-1}
อนุพันธ์ของพหุนามเป็นผลรวมของอนุพันธ์ของพจน์ในพหุนามนั้น อนุพันธ์ของพจน์คงตัวใดๆ คือ 0 อนุพันธ์ของ ax^{n} คือ nax^{n-1}
3x^{2}+2x^{2-1}-x^{1-1}
ลบ 1 จาก 3
3x^{2}+2x^{1}-x^{1-1}
ลบ 1 จาก 2
3x^{2}+2x^{1}-x^{0}
ลบ 1 จาก 1
3x^{2}+2x-x^{0}
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t^{1}=t
3x^{2}+2x-1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1