ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x^{2}-9x+1=0
สมการพหุนามกำลังสองสามารถแยกตัวประกอบโดยใช้การแปลง ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ที่ x_{1} และ x_{2} เป็นผลเฉลยของสมการกำลังสอง ax^{2}+bx+c=0
x=\frac{-\left(-9\right)±\sqrt{\left(-9\right)^{2}-4}}{2}
สมการทั้งหมดของรูปแบบ ax^{2}+bx+c=0 จะสามารถแก้ไขได้โดยใช้สูตรยกกำลัง: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a} ได้ สูตรยกกำลังจะช่วยให้ได้รับสองผลเฉลย หนึ่งคือเมื่อ ± เป็นบวกและอีกหนึ่งคือเมื่อเป็นลบ
x=\frac{-\left(-9\right)±\sqrt{81-4}}{2}
ยกกำลังสอง -9
x=\frac{-\left(-9\right)±\sqrt{77}}{2}
เพิ่ม 81 ไปยัง -4
x=\frac{9±\sqrt{77}}{2}
ตรงข้ามกับ -9 คือ 9
x=\frac{\sqrt{77}+9}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{9±\sqrt{77}}{2} เมื่อ ± เป็นบวก เพิ่ม 9 ไปยัง \sqrt{77}
x=\frac{9-\sqrt{77}}{2}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{9±\sqrt{77}}{2} เมื่อ ± เป็นลบ ลบ \sqrt{77} จาก 9
x^{2}-9x+1=\left(x-\frac{\sqrt{77}+9}{2}\right)\left(x-\frac{9-\sqrt{77}}{2}\right)
แยกตัวประกอบนิพจน์เดิมด้วย ax^{2}+bx+c=a\left(x-x_{1}\right)\left(x-x_{2}\right) ลบ \frac{9+\sqrt{77}}{2} สำหรับ x_{1} และ \frac{9-\sqrt{77}}{2} สำหรับ x_{2}