Skip to main content
m, o, d, e, left parenthesis, 1, comma, 2, comma, 3, comma, 2, comma, 1, comma, 2, comma, 3, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image

แชร์

mode(1,2,3,2,1,2,3)
ฐานนิยมของเซ็ตคือ ค่าที่ปรากฏบ่อยที่สุด ฐานนิยมสามารถมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าถ้าค่าอย่างน้อยสองค่าปรากฏเป็นจำนวนครั้งที่เท่ากันและมีจำนวนครั้งมากกว่าค่าอื่นในเซ็ต
1,1,2,2,2,3,3
การใส่หมายเลขตามลำดับสามารถทำให้ง่ายต่อการหาฐานนิยมเนื่องจากค่าที่ปรากฎมากกว่าหนึ่งครั้งจะอยู่ติดกัน
mode(1,1,2,2,2,3,3)=2
หมายเหตุว่า 2 ปรากฏ 3 ครั้ง ซึ่งบ่อยกว่าค่าอื่นๆ