Skip to main content
m, o, d, e, left parenthesis, 1, comma, 1, comma, 2, comma, 2, comma, 3, comma, 3, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

mode(1,1,2,2,3,3)
ฐานนิยมของเซ็ตคือ ค่าที่ปรากฏบ่อยที่สุด ฐานนิยมสามารถมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าถ้าค่าอย่างน้อยสองค่าปรากฏเป็นจำนวนครั้งที่เท่ากันและมีจำนวนครั้งมากกว่าค่าอื่นในเซ็ต
1,1,2,2,3,3
โดยปกติแล้ว ขั้นตอนแรกในการหาฐานนิยมของเซ็ตคือใส่ค่าเรียงตามลำดับ แต่ค่าเหล่านี้เรียงตามลำดับอยู่แล้ว
mode(1,1,2,2,3,3)=1,2,3
ในกรณีนี้ การที่ฐานนิยมมีค่ามากกว่าหนึ่งค่าเนื่องจาก 1,2,3 ทั้งหมดปรากฏ 2 ครั้ง ซึ่งบ่อยกว่าค่าอื่นๆ