ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\integral{(\fraction{1}{x})}{x} $
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\ln(|x|)
ใช้ \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln(|x|) จากตารางทิกรัลทั่วไปเพื่อรับผลลัพธ์
\ln(|x|)+С
ถ้า F\left(x\right) เป็น antiderivative ของ f\left(x\right) แล้วชุดของ antiderivatives ทั้งหมดของ f\left(x\right) ได้รับโดย F\left(x\right)+C ดังนั้นเพิ่มค่าคงที่ของการรวม C\in \mathrm{R} ผลลัพธ์