ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
\sec, x
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

แชร์

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{1}{\cos(x)})
ใช้พจน์นิยามของซีแคนต์
\frac{\cos(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos(x))}{\left(\cos(x)\right)^{2}}
สำหรับสองฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ อนุพันธ์ของผลหารของทั้งสองฟังก์ชันคือ ตัวส่วนคูณด้วยอนุพันธ์ของตัวเศษลบด้วยตัวเศษคูณด้วยอนุพันธ์ของตัวส่วน ทั้งหมดถูกหารด้วยตัวส่วนที่ยกกำลังสองแล้ว
-\frac{-\sin(x)}{\left(\cos(x)\right)^{2}}
อนุพันธ์ของค่าคงที่ 1 คือ 0 และอนุพันธ์ของ cos(x) คือ −sin(x)
\frac{\sin(x)}{\left(\cos(x)\right)^{2}}
ทำให้ง่ายขึ้น
\frac{1}{\cos(x)}\times \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)
เขียนผลหารใหม่ในรูปผลคูณของผลหารสองตัว
\sec(x)\times \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)}\right)
ใช้พจน์นิยามของซีแคนต์
\sec(x)\tan(x)
ใช้นิยามของแทนเจนต์