ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
\csc, x
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ

แชร์

\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\frac{1}{\sin(x)})
ใช้นิยามของโคซีแคนต์
\frac{\sin(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(1)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin(x))}{\left(\sin(x)\right)^{2}}
สำหรับสองฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ อนุพันธ์ของผลหารของทั้งสองฟังก์ชันคือ ตัวส่วนคูณด้วยอนุพันธ์ของตัวเศษลบด้วยตัวเศษคูณด้วยอนุพันธ์ของตัวส่วน ทั้งหมดถูกหารด้วยตัวส่วนที่ยกกำลังสองแล้ว
-\frac{\cos(x)}{\left(\sin(x)\right)^{2}}
อนุพันธ์ของค่าคงที่ 1 คือ 0 และอนุพันธ์ของ sin(x) คือ cos(x)
\left(-\frac{1}{\sin(x)}\right)\times \left(\frac{\cos(x)}{\sin(x)}\right)
เขียนผลหารใหม่ในรูปผลคูณของผลหารสองตัว
\left(-\csc(x)\right)\times \left(\frac{\cos(x)}{\sin(x)}\right)
ใช้นิยามของโคซีแคนต์
\left(-\csc(x)\right)\cot(x)
ใช้นิยามของโคแทนเจนต์