Skip to main content
$\squareroot{40} $
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\sqrt{10}
แยกตัวประกอบ 40=2^{2}\times 10 เขียนรากที่สองของผลิตภัณฑ์ \sqrt{2^{2}\times 10} เป็นผลคูณของรากที่สอง \sqrt{2^{2}}\sqrt{10} หารากที่สองของ 2^{2}