Skip to main content
$\squareroot{\fraction{16}{25}} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{4}{5}
เขียนรากที่สองของการหาร \frac{16}{25} เป็นส่วนของรากที่สอง \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} ใช้รากที่สองของทั้งตัวเศษและตัวส่วน