ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\left\{ \begin{array} { l } { x = y + 2z } \\ { 3 x - z = 7 } \\ { 3 z - y = 7 } \end{array} \right. $
หาค่า x, y, z
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(y+2z\right)-z=7
ทดแทน y+2z สำหรับ x ในอีกสมการหนึ่ง 3x-z=7
y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}y
แก้สมการที่สองสำหรับ y และสมการที่สามสำหรับ z
z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}\left(\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z\right)
ทดแทน \frac{7}{3}-\frac{5}{3}z สำหรับ y ในอีกสมการหนึ่ง z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}y
z=2
แก้ z=\frac{7}{3}+\frac{1}{3}\left(\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z\right) สำหรับ z
y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}\times 2
ทดแทน 2 สำหรับ z ในอีกสมการหนึ่ง y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}z
y=-1
คำนวณ y จาก y=\frac{7}{3}-\frac{5}{3}\times 2
x=-1+2\times 2
ทดแทน -1 สำหรับ y และ 2 สำหรับ z ในสมการ x=y+2z
x=3
คำนวณ x จาก x=-1+2\times 2
x=3 y=-1 z=2
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว