Skip to main content
$\left\{ \begin{array} { l } { 3 x = 24 } \\ { x + 3 y = 17 } \end{array} \right. $
หาค่า x, y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x=\frac{24}{3}
พิจารณาสมการแรก หารทั้งสองข้างด้วย 3
x=8
หาร 24 ด้วย 3 เพื่อรับ 8
8+3y=17
พิจารณาสมการที่สอง แทรกค่าของตัวแปรที่รู้จักลงในสมการ
3y=17-8
ลบ 8 จากทั้งสองด้าน
3y=9
ลบ 8 จาก 17 เพื่อรับ 9
y=\frac{9}{3}
หารทั้งสองข้างด้วย 3
y=3
หาร 9 ด้วย 3 เพื่อรับ 3
x=8 y=3
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว