ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x, y
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x-5y=5
พิจารณาสมการแรก ลบ 5y จากทั้งสองด้าน
x-5y=5,6x-4y=7
เมื่อต้องการแก้คู่สมการที่ใช้ตัวทดแทน ขั้นแรก หาค่าสมการหนึ่งในสมการของหนึ่งในตัวแปร จากนั้น แทนค่าผลลัพธ์ของตัวแปรที่อยู่ในอีกสมการหนึ่ง
x-5y=5
เลือกสมการหนึ่งสมการ และหาค่าสำหรับ x โดยแยก x ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ
x=5y+5
เพิ่ม 5y ไปยังทั้งสองข้างของสมการ
6\left(5y+5\right)-4y=7
ทดแทน 5+5y สำหรับ x ในอีกสมการหนึ่ง 6x-4y=7
30y+30-4y=7
คูณ 6 ด้วย 5+5y
26y+30=7
เพิ่ม 30y ไปยัง -4y
26y=-23
ลบ 30 จากทั้งสองข้างของสมการ
y=-\frac{23}{26}
หารทั้งสองข้างด้วย 26
x=5\left(-\frac{23}{26}\right)+5
ทดแทน -\frac{23}{26} สำหรับ y ใน x=5y+5 เนื่องจากสมการเป็นผลลัพธ์ประกอบด้วยตัวแปรเดียว คุณสามารถหาค่า x โดยตรงได้
x=-\frac{115}{26}+5
คูณ 5 ด้วย -\frac{23}{26}
x=\frac{15}{26}
เพิ่ม 5 ไปยัง -\frac{115}{26}
x=\frac{15}{26},y=-\frac{23}{26}
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว
x-5y=5
พิจารณาสมการแรก ลบ 5y จากทั้งสองด้าน
x-5y=5,6x-4y=7
ทำสมการให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน จากนั้นใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการ
\left(\begin{matrix}1&-5\\6&-4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}5\\7\end{matrix}\right)
เขียนสมการในรูปแบบเมทริกซ์
inverse(\left(\begin{matrix}1&-5\\6&-4\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}1&-5\\6&-4\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}1&-5\\6&-4\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}5\\7\end{matrix}\right)
คูณซ้ายสมการโดยเมทริกซ์ผกผันของ \left(\begin{matrix}1&-5\\6&-4\end{matrix}\right)
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}1&-5\\6&-4\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}5\\7\end{matrix}\right)
ผลคูณของเมทริกซ์และค่าผกผันของเมทริกซ์คือเมทริกซ์เอกลักษณ์
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}1&-5\\6&-4\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}5\\7\end{matrix}\right)
คูณเมทริกซ์ทางด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับ
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-\frac{4}{-4-\left(-5\times 6\right)}&-\frac{-5}{-4-\left(-5\times 6\right)}\\-\frac{6}{-4-\left(-5\times 6\right)}&\frac{1}{-4-\left(-5\times 6\right)}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}5\\7\end{matrix}\right)
สำหรับเมทริกซ์ 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) เมทริกซ์ผกผันคือ \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right) ดังนั้นสมการเมทริกซ์สามารถถูกเขียนขึ้นเป็นปัญหาการคูณเมทริกซ์
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-\frac{2}{13}&\frac{5}{26}\\-\frac{3}{13}&\frac{1}{26}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}5\\7\end{matrix}\right)
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-\frac{2}{13}\times 5+\frac{5}{26}\times 7\\-\frac{3}{13}\times 5+\frac{1}{26}\times 7\end{matrix}\right)
คูณเมทริกซ์
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{15}{26}\\-\frac{23}{26}\end{matrix}\right)
ดำเนินการทางคณิตศาสตร์
x=\frac{15}{26},y=-\frac{23}{26}
แยกเมทริกซ์องค์ประกอบ x และ y
x-5y=5
พิจารณาสมการแรก ลบ 5y จากทั้งสองด้าน
x-5y=5,6x-4y=7
เพื่อที่จะแก้ไขได้โดยการตัดออก สัมประสิทธิ์ของตัวแปรหนึ่งต้องเหมือนกันในทั้งสองสมการเพื่อให้ตัวแปรถูกตัดเมื่อสมการหนึ่งถูกลบออกจากอีกสมการ
6x+6\left(-5\right)y=6\times 5,6x-4y=7
เพื่อทำให้ x และ 6x เท่ากัน คูณพจน์ทั้งหมดบนแต่ละข้างของสมการแรกด้วย 6 และพจน์ทั้งหมดในแต่ละด้านของสมการที่สองด้วย 1
6x-30y=30,6x-4y=7
ทำให้ง่ายขึ้น
6x-6x-30y+4y=30-7
ลบ 6x-4y=7 จาก 6x-30y=30 โดยลบพจน์ที่เหมือนกันบนแต่ละข้างของเครื่องหมายเท่ากับ
-30y+4y=30-7
เพิ่ม 6x ไปยัง -6x ตัดพจน์ 6x และ -6x ทำให้สมการเหลือตัวแปรเดียวเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้
-26y=30-7
เพิ่ม -30y ไปยัง 4y
-26y=23
เพิ่ม 30 ไปยัง -7
y=-\frac{23}{26}
หารทั้งสองข้างด้วย -26
6x-4\left(-\frac{23}{26}\right)=7
ทดแทน -\frac{23}{26} สำหรับ y ใน 6x-4y=7 เนื่องจากสมการเป็นผลลัพธ์ประกอบด้วยตัวแปรเดียว คุณสามารถหาค่า x โดยตรงได้
6x+\frac{46}{13}=7
คูณ -4 ด้วย -\frac{23}{26}
6x=\frac{45}{13}
ลบ \frac{46}{13} จากทั้งสองข้างของสมการ
x=\frac{15}{26}
หารทั้งสองข้างด้วย 6
x=\frac{15}{26},y=-\frac{23}{26}
ขณะนี้ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว