ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$\fraction{24}{x - 3} + \fraction{15}{3 x + 1} $
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{24\left(3x+1\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}+\frac{15\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ x-3 และ 3x+1 คือ \left(x-3\right)\left(3x+1\right) คูณ \frac{24}{x-3} ด้วย \frac{3x+1}{3x+1} คูณ \frac{15}{3x+1} ด้วย \frac{x-3}{x-3}
\frac{24\left(3x+1\right)+15\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
เนื่องจาก \frac{24\left(3x+1\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)} และ \frac{15\left(x-3\right)}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{72x+24+15x-45}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
ทำการคูณใน 24\left(3x+1\right)+15\left(x-3\right)
\frac{87x-21}{\left(x-3\right)\left(3x+1\right)}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน 72x+24+15x-45
\frac{87x-21}{3x^{2}-8x-3}
ขยาย \left(x-3\right)\left(3x+1\right)