Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

a+b=1 ab=2\left(-528\right)=-1056
Rovnici vyřešíte tak, že rozložíte levou stranu vytýkáním. Levou stranu je nutné nejdříve přepsat jako: 2x^{2}+ax+bx-528. Pokud chcete najít a a b, nastavte systém, který se má vyřešit.
-1,1056 -2,528 -3,352 -4,264 -6,176 -8,132 -11,96 -12,88 -16,66 -22,48 -24,44 -32,33
Vzhledem k tomu, že výraz ab je záporný, mají hodnoty a a b opačné znaménko. Vzhledem k tomu, že výraz a+b je kladný, má kladné číslo vyšší absolutní hodnotu než záporné číslo. Uveďte všechny celočíselné páry, které dávají -1056 produktu.
-1+1056=1055 -2+528=526 -3+352=349 -4+264=260 -6+176=170 -8+132=124 -11+96=85 -12+88=76 -16+66=50 -22+48=26 -24+44=20 -32+33=1
Vypočtěte součet pro jednotlivé dvojice.
a=-32 b=33
Řešením je dvojice se součtem 1.
\left(2x^{2}-32x\right)+\left(33x-528\right)
Zapište 2x^{2}+x-528 jako: \left(2x^{2}-32x\right)+\left(33x-528\right).
2x\left(x-16\right)+33\left(x-16\right)
Vytkněte 2x z první závorky a 33 z druhé závorky.
\left(x-16\right)\left(2x+33\right)
Vytkněte společný člen x-16 s využitím distributivnosti.
x=16 x=-\frac{33}{2}
Chcete-li najít řešení rovnic, vyřešte x-16=0 a 2x+33=0.
2x^{2}+x-528=0
Všechny rovnice ve tvaru ax^{2}+bx+c=0 je možné vyřešit jako kvadratickou rovnici: \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}. Výsledkem kvadratické rovnice jsou dvě řešení, jedno pro součet a druhé pro rozdíl ±.
x=\frac{-1±\sqrt{1^{2}-4\times 2\left(-528\right)}}{2\times 2}
Tato rovnice má standardní tvar: ax^{2}+bx+c=0. Do kvadratického vzorce, \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}, dosaďte 2 za a, 1 za b a -528 za c.
x=\frac{-1±\sqrt{1-4\times 2\left(-528\right)}}{2\times 2}
Umocněte číslo 1 na druhou.
x=\frac{-1±\sqrt{1-8\left(-528\right)}}{2\times 2}
Vynásobte číslo -4 číslem 2.
x=\frac{-1±\sqrt{1+4224}}{2\times 2}
Vynásobte číslo -8 číslem -528.
x=\frac{-1±\sqrt{4225}}{2\times 2}
Přidejte uživatele 1 do skupiny 4224.
x=\frac{-1±65}{2\times 2}
Vypočítejte druhou odmocninu čísla 4225.
x=\frac{-1±65}{4}
Vynásobte číslo 2 číslem 2.
x=\frac{64}{4}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-1±65}{4}, když ± je plus. Přidejte uživatele -1 do skupiny 65.
x=16
Vydělte číslo 64 číslem 4.
x=-\frac{66}{4}
Teď vyřešte rovnici x=\frac{-1±65}{4}, když ± je minus. Odečtěte číslo 65 od čísla -1.
x=-\frac{33}{2}
Vykraťte zlomek \frac{-66}{4} na základní tvar vytknutím a vykrácením hodnoty 2.
x=16 x=-\frac{33}{2}
Rovnice je teď vyřešená.
2x^{2}+x-528=0
Takové kvadratické rovnice je možné vyřešit doplněním na druhou mocninu dvojčlenu. Pokud chcete rovnici doplnit na druhou mocninu dvojčlenu, musí být nejdříve ve tvaru x^{2}+bx=c.
2x^{2}+x-528-\left(-528\right)=-\left(-528\right)
Připočítejte 528 k oběma stranám rovnice.
2x^{2}+x=-\left(-528\right)
Odečtením čísla -528 od něj samotného dostaneme hodnotu 0.
2x^{2}+x=528
Odečtěte číslo -528 od čísla 0.
\frac{2x^{2}+x}{2}=\frac{528}{2}
Vydělte obě strany hodnotou 2.
x^{2}+\frac{1}{2}x=\frac{528}{2}
Dělení číslem 2 ruší násobení číslem 2.
x^{2}+\frac{1}{2}x=264
Vydělte číslo 528 číslem 2.
x^{2}+\frac{1}{2}x+\left(\frac{1}{4}\right)^{2}=264+\left(\frac{1}{4}\right)^{2}
Koeficient (tj. \frac{1}{2}) členu x vydělte číslem 2, abyste získali \frac{1}{4}. K oběma stranám rovnice pak přičtěte druhou mocninu \frac{1}{4}. V tomto kroku se z levé strany rovnice stane čtvercové číslo.
x^{2}+\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=264+\frac{1}{16}
Umocněte zlomek \frac{1}{4} na druhou tak, že umocníte na druhou čitatele i jmenovatele zlomku.
x^{2}+\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}=\frac{4225}{16}
Přidejte uživatele 264 do skupiny \frac{1}{16}.
\left(x+\frac{1}{4}\right)^{2}=\frac{4225}{16}
Rozložte rovnici x^{2}+\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}. Když rovnice x^{2}+bx+c představuje čtvercové číslo, obecně se vždy dá rozložit jako \left(x+\frac{b}{2}\right)^{2}.
\sqrt{\left(x+\frac{1}{4}\right)^{2}}=\sqrt{\frac{4225}{16}}
Vypočítejte druhou odmocninu obou stran rovnice.
x+\frac{1}{4}=\frac{65}{4} x+\frac{1}{4}=-\frac{65}{4}
Proveďte zjednodušení.
x=16 x=-\frac{33}{2}
Odečtěte hodnotu \frac{1}{4} od obou stran rovnice.