Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x, y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

5x-4y=-7,-6x+8y=2
Pokud chcete dvojici rovnic řešit pomocí dosazování, vyřešte nejdříve jednu proměnnou v jedné z rovnic. Výsledek této proměnné pak dosaďte do druhé rovnice.
5x-4y=-7
Zvolte jednu z rovnice a vyřešit ji x izolováním x na levé straně rovnice.
5x=4y-7
Připočítejte 4y k oběma stranám rovnice.
x=\frac{1}{5}\left(4y-7\right)
Vydělte obě strany hodnotou 5.
x=\frac{4}{5}y-\frac{7}{5}
Vynásobte číslo \frac{1}{5} číslem 4y-7.
-6\left(\frac{4}{5}y-\frac{7}{5}\right)+8y=2
Dosaďte \frac{4y-7}{5} za x ve druhé rovnici, -6x+8y=2.
-\frac{24}{5}y+\frac{42}{5}+8y=2
Vynásobte číslo -6 číslem \frac{4y-7}{5}.
\frac{16}{5}y+\frac{42}{5}=2
Přidejte uživatele -\frac{24y}{5} do skupiny 8y.
\frac{16}{5}y=-\frac{32}{5}
Odečtěte hodnotu \frac{42}{5} od obou stran rovnice.
y=-2
Vydělte obě strany rovnice hodnotou \frac{16}{5}, což je totéž jako vynásobení obou stran převráceným zlomkem.
x=\frac{4}{5}\left(-2\right)-\frac{7}{5}
V rovnici x=\frac{4}{5}y-\frac{7}{5} dosaďte y za proměnnou -2. Vzhledem k tomu, že výsledná rovnice obsahuje jen jednu proměnnou, můžete hodnotu proměnné x vypočítat přímo.
x=\frac{-8-7}{5}
Vynásobte číslo \frac{4}{5} číslem -2.
x=-3
Připočítejte -\frac{7}{5} ke -\frac{8}{5} zjištěním společného jmenovatele a sečtením čitatelů. Pak vykraťte zlomek na jeho základní tvar, pokud je to možné.
x=-3,y=-2
Systém je teď vyřešený.
5x-4y=-7,-6x+8y=2
Rovnice přepište do standardního tvaru a pomocí matic pak vyřešte soustavu rovnic.
\left(\begin{matrix}5&-4\\-6&8\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-7\\2\end{matrix}\right)
Napište rovnice ve tvaru matic.
inverse(\left(\begin{matrix}5&-4\\-6&8\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}5&-4\\-6&8\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}5&-4\\-6&8\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}-7\\2\end{matrix}\right)
Vynásobte rovnici zleva inverzní maticí matice \left(\begin{matrix}5&-4\\-6&8\end{matrix}\right).
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}5&-4\\-6&8\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}-7\\2\end{matrix}\right)
V případě součinu matice a její inverzní matice dostaneme jednotkovou matici.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}5&-4\\-6&8\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}-7\\2\end{matrix}\right)
Násobení matice na levé straně rovnice.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{8}{5\times 8-\left(-4\left(-6\right)\right)}&-\frac{-4}{5\times 8-\left(-4\left(-6\right)\right)}\\-\frac{-6}{5\times 8-\left(-4\left(-6\right)\right)}&\frac{5}{5\times 8-\left(-4\left(-6\right)\right)}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}-7\\2\end{matrix}\right)
Inverzní maticí matice 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) je matice \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right), maticovou rovnici je proto možné přepsat do podoby úlohy násobení matic.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\\\frac{3}{8}&\frac{5}{16}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}-7\\2\end{matrix}\right)
Proveďte výpočet.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{1}{2}\left(-7\right)+\frac{1}{4}\times 2\\\frac{3}{8}\left(-7\right)+\frac{5}{16}\times 2\end{matrix}\right)
Vynásobte matice.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-3\\-2\end{matrix}\right)
Proveďte výpočet.
x=-3,y=-2
Extrahuje prvky matice x a y.
5x-4y=-7,-6x+8y=2
Pokud chcete rovnici vyřešit eliminací, koeficienty jedné z proměnných musí být v obou rovnicích stejné, aby se při odečítání jedné rovnice od druhé proměnná odstranila.
-6\times 5x-6\left(-4\right)y=-6\left(-7\right),5\left(-6\right)x+5\times 8y=5\times 2
Pokud chcete, aby byly členy 5x a -6x stejné, vynásobte všechny členy na obou stranách první rovnice číslem -6 a všechny členy na obou stranách druhé rovnice číslem 5.
-30x+24y=42,-30x+40y=10
Proveďte zjednodušení.
-30x+30x+24y-40y=42-10
Odečtěte rovnici -30x+40y=10 od rovnice -30x+24y=42 tak, že odečtete stejné členy na každé straně rovnice.
24y-40y=42-10
Přidejte uživatele -30x do skupiny 30x. Členy -30x a 30x se vykrátí, takže v rovnici zůstane jen jedna proměnná, kterou je možné vypočítat.
-16y=42-10
Přidejte uživatele 24y do skupiny -40y.
-16y=32
Přidejte uživatele 42 do skupiny -10.
y=-2
Vydělte obě strany hodnotou -16.
-6x+8\left(-2\right)=2
V rovnici -6x+8y=2 dosaďte y za proměnnou -2. Vzhledem k tomu, že výsledná rovnice obsahuje jen jednu proměnnou, můžete hodnotu proměnné x vypočítat přímo.
-6x-16=2
Vynásobte číslo 8 číslem -2.
-6x=18
Připočítejte 16 k oběma stranám rovnice.
x=-3
Vydělte obě strany hodnotou -6.
x=-3,y=-2
Systém je teď vyřešený.