Přejít k hlavnímu obsahu
Vyřešte pro: x, y
Tick mark Image
Graf

Podobné úlohy z vyhledávání na webu

Sdílet

2x+y=3,x-y=1
Pokud chcete dvojici rovnic řešit pomocí dosazování, vyřešte nejdříve jednu proměnnou v jedné z rovnic. Výsledek této proměnné pak dosaďte do druhé rovnice.
2x+y=3
Zvolte jednu z rovnice a vyřešit ji x izolováním x na levé straně rovnice.
2x=-y+3
Odečtěte hodnotu y od obou stran rovnice.
x=\frac{1}{2}\left(-y+3\right)
Vydělte obě strany hodnotou 2.
x=-\frac{1}{2}y+\frac{3}{2}
Vynásobte číslo \frac{1}{2} číslem -y+3.
-\frac{1}{2}y+\frac{3}{2}-y=1
Dosaďte \frac{-y+3}{2} za x ve druhé rovnici, x-y=1.
-\frac{3}{2}y+\frac{3}{2}=1
Přidejte uživatele -\frac{y}{2} do skupiny -y.
-\frac{3}{2}y=-\frac{1}{2}
Odečtěte hodnotu \frac{3}{2} od obou stran rovnice.
y=\frac{1}{3}
Vydělte obě strany rovnice hodnotou -\frac{3}{2}, což je totéž jako vynásobení obou stran převráceným zlomkem.
x=-\frac{1}{2}\times \frac{1}{3}+\frac{3}{2}
V rovnici x=-\frac{1}{2}y+\frac{3}{2} dosaďte y za proměnnou \frac{1}{3}. Vzhledem k tomu, že výsledná rovnice obsahuje jen jednu proměnnou, můžete hodnotu proměnné x vypočítat přímo.
x=-\frac{1}{6}+\frac{3}{2}
Vynásobte zlomek -\frac{1}{2} zlomkem \frac{1}{3} tak, že vynásobíte čitatele čitatelem a jmenovatele jmenovatelem. Pokud je to možné, zlomek pak co nejvíce vykraťte.
x=\frac{4}{3}
Připočítejte \frac{3}{2} ke -\frac{1}{6} zjištěním společného jmenovatele a sečtením čitatelů. Pak vykraťte zlomek na jeho základní tvar, pokud je to možné.
x=\frac{4}{3},y=\frac{1}{3}
Systém je teď vyřešený.
2x+y=3,x-y=1
Rovnice přepište do standardního tvaru a pomocí matic pak vyřešte soustavu rovnic.
\left(\begin{matrix}2&1\\1&-1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}3\\1\end{matrix}\right)
Napište rovnice ve tvaru matic.
inverse(\left(\begin{matrix}2&1\\1&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}2&1\\1&-1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2&1\\1&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}3\\1\end{matrix}\right)
Vynásobte rovnici zleva inverzní maticí matice \left(\begin{matrix}2&1\\1&-1\end{matrix}\right).
\left(\begin{matrix}1&0\\0&1\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2&1\\1&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}3\\1\end{matrix}\right)
V případě součinu matice a její inverzní matice dostaneme jednotkovou matici.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=inverse(\left(\begin{matrix}2&1\\1&-1\end{matrix}\right))\left(\begin{matrix}3\\1\end{matrix}\right)
Násobení matice na levé straně rovnice.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}-\frac{1}{2\left(-1\right)-1}&-\frac{1}{2\left(-1\right)-1}\\-\frac{1}{2\left(-1\right)-1}&\frac{2}{2\left(-1\right)-1}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}3\\1\end{matrix}\right)
Inverzní maticí matice 2\times 2 \left(\begin{matrix}a&b\\c&d\end{matrix}\right) je matice \left(\begin{matrix}\frac{d}{ad-bc}&\frac{-b}{ad-bc}\\\frac{-c}{ad-bc}&\frac{a}{ad-bc}\end{matrix}\right), maticovou rovnici je proto možné přepsat do podoby úlohy násobení matic.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&-\frac{2}{3}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}3\\1\end{matrix}\right)
Proveďte výpočet.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{1}{3}\times 3+\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}\times 3-\frac{2}{3}\end{matrix}\right)
Vynásobte matice.
\left(\begin{matrix}x\\y\end{matrix}\right)=\left(\begin{matrix}\frac{4}{3}\\\frac{1}{3}\end{matrix}\right)
Proveďte výpočet.
x=\frac{4}{3},y=\frac{1}{3}
Extrahuje prvky matice x a y.
2x+y=3,x-y=1
Pokud chcete rovnici vyřešit eliminací, koeficienty jedné z proměnných musí být v obou rovnicích stejné, aby se při odečítání jedné rovnice od druhé proměnná odstranila.
2x+y=3,2x+2\left(-1\right)y=2
Pokud chcete, aby byly členy 2x a x stejné, vynásobte všechny členy na obou stranách první rovnice číslem 1 a všechny členy na obou stranách druhé rovnice číslem 2.
2x+y=3,2x-2y=2
Proveďte zjednodušení.
2x-2x+y+2y=3-2
Odečtěte rovnici 2x-2y=2 od rovnice 2x+y=3 tak, že odečtete stejné členy na každé straně rovnice.
y+2y=3-2
Přidejte uživatele 2x do skupiny -2x. Členy 2x a -2x se vykrátí, takže v rovnici zůstane jen jedna proměnná, kterou je možné vypočítat.
3y=3-2
Přidejte uživatele y do skupiny 2y.
3y=1
Přidejte uživatele 3 do skupiny -2.
y=\frac{1}{3}
Vydělte obě strany hodnotou 3.
x-\frac{1}{3}=1
V rovnici x-y=1 dosaďte y za proměnnou \frac{1}{3}. Vzhledem k tomu, že výsledná rovnice obsahuje jen jednu proměnnou, můžete hodnotu proměnné x vypočítat přímo.
x=\frac{4}{3}
Připočítejte \frac{1}{3} k oběma stranám rovnice.
x=\frac{4}{3},y=\frac{1}{3}
Systém je teď vyřešený.