ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$(\fraction{28}{48} + \fraction{24.5}{50} + \fraction{x}{48 + 52}) * 0.1 + \fraction{8}{10} * 0.15 + \fraction{15}{30} = 0.5 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\left(\frac{7}{12}+\frac{24.5}{50}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
ทำเศษส่วน \frac{28}{48} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\left(\frac{7}{12}+\frac{245}{500}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
ขยาย \frac{24.5}{50} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
\left(\frac{7}{12}+\frac{49}{100}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
ทำเศษส่วน \frac{245}{500} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\left(\frac{175}{300}+\frac{147}{300}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 12 และ 100 เป็น 300 แปลง \frac{7}{12} และ \frac{49}{100} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 300
\left(\frac{175+147}{300}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
เนื่องจาก \frac{175}{300} และ \frac{147}{300} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\left(\frac{322}{300}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
เพิ่ม 175 และ 147 เพื่อให้ได้รับ 322
\left(\frac{161}{150}+\frac{x}{48+52}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
ทำเศษส่วน \frac{322}{300} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\left(\frac{161}{150}+\frac{x}{100}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
เพิ่ม 48 และ 52 เพื่อให้ได้รับ 100
\left(\frac{161\times 2}{300}+\frac{3x}{300}\right)\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน ตัวคูณร่วมน้อยของ 150 และ 100 คือ 300 คูณ \frac{161}{150} ด้วย \frac{2}{2} คูณ \frac{x}{100} ด้วย \frac{3}{3}
\frac{161\times 2+3x}{300}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
เนื่องจาก \frac{161\times 2}{300} และ \frac{3x}{300} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{8}{10}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
ทำการคูณใน 161\times 2+3x
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{4}{5}\times 0.15+\frac{15}{30}=0.5
ทำเศษส่วน \frac{8}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{4}{5}\times \left(\frac{3}{20}\right)+\frac{15}{30}=0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.15 เป็นเศษส่วน \frac{15}{100} ทำเศษส่วน \frac{15}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{4\times 3}{5\times 20}+\frac{15}{30}=0.5
คูณ \frac{4}{5} ด้วย \frac{3}{20} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{12}{100}+\frac{15}{30}=0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{4\times 3}{5\times 20}
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{15}{30}=0.5
ทำเศษส่วน \frac{12}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{3}{25}+\frac{1}{2}=0.5
ทำเศษส่วน \frac{15}{30} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 15
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{6}{50}+\frac{25}{50}=0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 25 และ 2 เป็น 50 แปลง \frac{3}{25} และ \frac{1}{2} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 50
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{6+25}{50}=0.5
เนื่องจาก \frac{6}{50} และ \frac{25}{50} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{322+3x}{300}\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
เพิ่ม 6 และ 25 เพื่อให้ได้รับ 31
\left(\frac{161}{150}+\frac{1}{100}x\right)\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
หารแต่ละพจน์ของ 322+3x ด้วย 300 ให้ได้ \frac{161}{150}+\frac{1}{100}x
\frac{161}{150}\times 0.1+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ \frac{161}{150}+\frac{1}{100}x ด้วย 0.1
\frac{161}{150}\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.1 เป็นเศษส่วน \frac{1}{10}
\frac{161\times 1}{150\times 10}+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
คูณ \frac{161}{150} ด้วย \frac{1}{10} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{161}{1500}+\frac{1}{100}x\times 0.1+\frac{31}{50}=0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{161\times 1}{150\times 10}
\frac{161}{1500}+\frac{1}{100}x\times \left(\frac{1}{10}\right)+\frac{31}{50}=0.5
แปลงเลขฐานสิบ 0.1 เป็นเศษส่วน \frac{1}{10}
\frac{161}{1500}+\frac{1\times 1}{100\times 10}x+\frac{31}{50}=0.5
คูณ \frac{1}{100} ด้วย \frac{1}{10} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{161}{1500}+\frac{1}{1000}x+\frac{31}{50}=0.5
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{1\times 1}{100\times 10}
\frac{161}{1500}+\frac{1}{1000}x+\frac{930}{1500}=0.5
ตัวคูณร่วมน้อยของ 1500 และ 50 เป็น 1500 แปลง \frac{161}{1500} และ \frac{31}{50} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 1500
\frac{161+930}{1500}+\frac{1}{1000}x=0.5
เนื่องจาก \frac{161}{1500} และ \frac{930}{1500} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้เพิ่มโดยการบวกตัวเศษ
\frac{1091}{1500}+\frac{1}{1000}x=0.5
เพิ่ม 161 และ 930 เพื่อให้ได้รับ 1091
\frac{1}{1000}x=0.5-\frac{1091}{1500}
ลบ \frac{1091}{1500} จากทั้งสองด้าน
\frac{1}{1000}x=\frac{1}{2}-\frac{1091}{1500}
แปลงเลขฐานสิบ 0.5 เป็นเศษส่วน \frac{5}{10} ทำเศษส่วน \frac{5}{10} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{1}{1000}x=\frac{750}{1500}-\frac{1091}{1500}
ตัวคูณร่วมน้อยของ 2 และ 1500 เป็น 1500 แปลง \frac{1}{2} และ \frac{1091}{1500} ให้เป็นเศษส่วนด้วยตัวหาร 1500
\frac{1}{1000}x=\frac{750-1091}{1500}
เนื่องจาก \frac{750}{1500} และ \frac{1091}{1500} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{1}{1000}x=-\frac{341}{1500}
ลบ 1091 จาก 750 เพื่อรับ -341
x=-\frac{341}{1500}\times 1000
คูณทั้งสองข้างด้วย 1000 ซึ่งเป็นเศษส่วนกลับของ \frac{1}{1000}
x=\frac{-341\times 1000}{1500}
แสดง -\frac{341}{1500}\times 1000 เป็นเศษส่วนเดียวกัน
x=\frac{-341000}{1500}
คูณ -341 และ 1000 เพื่อรับ -341000
x=-\frac{682}{3}
ทำเศษส่วน \frac{-341000}{1500} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 500